HĽADAJ


Aktuálne » EÚ projekty

Zoznam projektov:

 

 

europska unia

„Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE“ 

Miesto realizácie projektu:

Popradská 518, Veľká Lomnica

Názov projektu:

Zvýšenie konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu obstaraním inovatívnych technológií – THYMOS, spol. s r.o.

Stručný opis projektu:

Splnením cieľa projektu sme zvýšili konkurencieschopnosť spoločnosti THYMOS, spol. s r.o. pomocou obstarania inovatívnych technológií
 
Špecifické ciele:

 • rozšírenie využívania moderných technológií vo výrobnom procese,
 • zefektívnenie výrobného procesu,
 • zvýšenie kvality výroby,
 • vytvorenie technologických podmienok pre výrobu nových výrobkov
 • rast pridanej hodnoty výrobkov,
 • upevnenie pozície firmy na stávajúcich trhoch a prienik na nové trhy,
 • upevnenie súčasných pracovných pozícií a tvorba nových.

 
Východiskový stav: Firma THYMOS, spol. s r.o. patrí k najvýznamnejším výrobcom – spracovateľom korenín a koreninových zmesí na Slovensku. Firma z trhového hľadiska zaujíma popredné miesto s odhadovaným trhovým podielom nad 30 %. Napriek vyššie uvedenému, ako aj faktu, že firme sa darí posledných päť rokov každoročne investovať do obnovy výrobných technológií, sú niektoré technologické celky vo firme nielen zastarané, ale aj dlho po životnosti.
Firma má technologické nedostatky vo finálnych procesoch výroby, a to balenie, označovanie produktov a v neposlednom rade aj s manipuláciou produkcie vo väčších prepravných baleniach.
 
Stav po realizácii projektu: Vďaka podpore z EÚ si chce prijímateľ zachovať dodávateľské pozície u svojich odberateľov, pretože je nevyhnutné kopírovať neustály technologický rozvoj vzhľadom na neustále sa zvyšujúce požiadavky odberateľov, ktorí tlačia prijímateľa do kvalitnejších a oveľa produktívnejších riešení. Týmto projektom sa spoločnosti THYMOS, spol. s r.o. podarí zvýšiť kapacity a kvalitu výrobného procesu za predpokladu trvalého rozvoja. Realizáciou projektu sa firme podarí nahradiť stávajúce stroje, ktoré majú vysokú energetickú náročnosť z titulu zastaranej konštrukcie a nízku produktivitu a efektivitu z dôvodu ručnej obsluhy resp. zastaraného riadenia. Modernými strojmi však dokáže firma v mnohých prípadoch integrovať za sebou nasledujúce operácie do jednej a eliminovať prestoje a nároky na plánovanie technologických operácií a výrazne tak skrátiť priebežnú dobu výroby jednotlivých komponentov vstupujúcich do finálnej úpravy výrobkov. Dokáže tak okrem zefektívnenia výroby skrátiť dodací termín a zvýšiť tak konkurenčné výhody spoločnosti na trhu.

Názov a sídlo prijímateľa:

THYMOS, spol. s r.o., Popradská 518, 059 52 Veľká Lomnica

Dátum začatia realizácie projektu:

04.07.2014

Dátum skončenia realizácie projektu:

31.12.2014

Logo operačného programu:

 

Názov riadiaceho orgánu:

Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:

Výška poskytnutého príspevku:

100 750,00

Fotodokumentácia alebo vizualizácia realizácie aktivít výsledkov projektu.

Budova sídla spoločnosti, výrobný areál:

Výrobná hala 2
 
Výrobná hala 1
 
V tejto budove sú umiestnené nové stroje a technologické zariadenia, ktoré tvoria predmet projektu. 
 
 
 
 
 
 
europska unia

„Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE“ 

Miesto realizácie projektu:

Popradská 518, Veľká Lomnica

Názov projektu:

Inovácia výrobného procesu firmy THYMOS, spol. s r.o.

Stručný opis projektu:

Splnením cieľa projektu sme zvýšili konkurencieschopnosť spoločnosti THYMOS, spol. s r.o. pomocou obstarania inovatívnych technológií
 
Špecifické ciele:

 • rozšírenie využívania moderných technológií vo výrobnom procese,
 • zefektívnenie výrobného procesu,
 • zvýšenie kvality výroby,
 • vytvorenie technologických podmienok pre výrobu nových výrobkov
 • rast pridanej hodnoty výrobkov,
 • upevnenie pozície firmy na stávajúcich trhoch a prienik na nové trhy,
 • upevnenie súčasných pracovných pozícií a tvorba nových.

 
Východiskový stav: Potravinársky priemysel v regióne Prešovského kraja má dlhoročnú tradíciu. Nezamestnanosť v okrese Kežmarok je jedna z najvyšších v SR. Značka THYMOS je spotrebiteľom známa už 20 rokov. Výroba firmy je rozdelená na výrobu korenín a korenených zmesí, sladkej produkcie strukovín. Podstatná časť produkcie je umiestňovaná na domáci trh. Súčasné technologické zariadenia, ktoré budú predkladaným projektom nahradené sú náročné na údržbu, energie a sú vysoko prašné, hlučné a nepresné. Vo výrobe vzniká mnoho nepodarkov a výroba je aj z dôvodu vysokej prácnosti málo efektívna. Realizáciou predkladaného projektu firma úplne, alebo aspoň čiastočne eliminuje niektoré zo svojich slabých stránok, najmä „nedostatočnú technickú úroveň ... “, „vysoké réžie“ a „zastaraný strojový park“. Projektom tiež firma využije príležitosti, ktoré jej ponúka vonkajšie prostredie, najmä „možnosť financovania rozvojových projektov z eurofondov“ a „možnosť skvalitnenia a rozšírenia sortimentov ... “. Projektom by bolo možné čiastočne eliminovať ohrozenia definované vo SWOT analýze, najmä silnejúci tlak čínskych výrobcov a kapitálovo silných zahraničných firiem.
 
Stav po realizácii projektu: Hodnoty indikátorov projektu boli naplánované kvalifikovaným odhadom personálneho a finančného riadenia firmy. Vzhľadom na skúsenosti firmy a s realizáciou investičných projektov je tieto údaje možné považovať za reálne. 4 nové pracovné miesta pre mladých a 1 pracovné miesto pre znevýhodnené skupiny nezamestnaných boli vytvorené ešte počas realizácie projektu a sú merateľné inštitútom výsledkového ukazovateľa. Odhad pridanej hodnoty a tržieb firmy bol stanovený s prihliadnutím na dlhodobý plán rozvoja firmy. Indikátor „počet inovovaných výr. postupov“ bol dosiahnutý samou podstatou projektu – kúpou viacerých technologických celkov. Po ukončení realizácie projektu má firma k dispozícii vysoko inovatívnu výrobnú technológiu, ktorá umožňuje firme rast kvantity, flexibility, ale najmä kvality výroby. Firma projektom zrealizovala druhú etapu rekonštrukcie strojového parku, ktorá je svojim obsahom a nákladmi kľúčová. Realizáciou projektu sa dá predpokladať reakcia konkurenčných spoločností a to vo forme investovania do inovatívnych technológii. Projektom sa podporila regionálna snaha o zníženie miery nezamestnanosti.

Názov a sídlo prijímateľa:

THYMOS, spol. s r.o., Popradská 518, 059 52 Veľká Lomnica

Dátum začatia realizácie projektu:

23.09.2014 

Dátum skončenie realizácie projektu:

30.06.2015

Logo operačného programu:

Názov riadiaceho orgánu:

Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:

Výška poskytnutého príspevku:

448 014,50  €

Fotodokumentácia alebo vizualizácia realizácie aktivít výsledkov projektu.

Budova sídla spoločnosti, výrobný areál:

Výrobná hala 2
  
Výrobná hala 1

V tejto budove sú umiestnené nové stroje a technologické zariadenia, ktoré tvoria predmet projektu. 


Dopravníkový pás - stará technológia:


 

Vybudovaná výťahová šachta s nákladným výťahom - nová technológia:Copyright © 2008 Thymos, s. r. o., Veľká Lomnica, Slovakia. All rights reserved.