HĽADAJ


Aktuálne » Modernizácia a obstaranie technologického vybavenia

 

 

THYMOS, spol. s r.o., na základe svojej žiadosti o NFP, podpísala s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

 

Prijímateľ

 
Názov: THYMOS, spol. s r.o.
Sídlo: Popradská 518, 059 52 Veľká Lomnica
IČO: 31 672 914
Kód projektu: 042PO080003
   

Názov a opis:

Modernizácia a obstaranie technologického vybavenia - THYMOS, spol. s r.o.

Projekt rieši zvýšenie konkurencieschopnosti podniku, rozšírenie portfólia produktov, zvyšovanie flexibility ako aj zlepšovanie kvality výsledných produktov s cieľom uspokojiť, osloviť a nestratiť náročných zákazníkov na domácom ale aj zahraničných trhoch.

   
Miesto realizácie projektu: Veľká Lomnica
Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení: Pôdohospodárska platobná agentúra
Kód výzvy: 8/PRV/2015
Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Fokusová oblasť prioritná: 3A
Opatrenie: 4 Investície do hmotného majetku – časť B. Investície do spracovania, uvádzania na trh, vývoja poľnohospodárskych výrobkov a prispievajúce k úsporám energetickej spotreby
Podopatrenie: 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

 

 Copyright © 2008 Thymos, s. r. o., Veľká Lomnica, Slovakia. All rights reserved.